Een op de drie baby's in de wereld heeft geen geboortebewijs

Photo via BRAVO!

Foto via BRAVO!

Van de 150 miljoen kinderen die elk jaar geboren worden, worden er 51 miljoen bij hun geboorte niet geregistreerd. In een op de vier ontwikkelingslanden wordt minder dan 50% van de geboortes geregistreerd. Vaak kunnen kinderen zonder geboortebewijs niet naar school, krijgen ze niet de zorg die ze nodig hebben en in sommige landen lopen ze meer risico om kindsoldaat te worden of om als kindarbeider te worden uitgebuit. 

Maar de [Italiaanse] Communauteit Sant'Egidio, een katholieke lekengemeenschap die zich in dienst stelt van de armen, probeert hier iets aan te doen. De Communauteit heeft hiervoor het BRAVO programma opgesteld. BRAVO staat voor  Birth Registration for All Versus Oblivion [link – eng] (Geboorteregistratie voor iedereen, tegen vergetelheid). Het doel is verhoging van het percentage geboorteregistraties in bepaalde delen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dit is een van de vele initiatieven van de Communauteit, zoals bijvoorbeeld het programma DREAM [link – eng] tegen AIDS, waarover in augustus een artikel op Global Voices is verschenen. 

Global Voices heeft onlangs een gesprek gehad met Evelina Martelli, hoofd van het  BRAVO! project, over het programma, de plaatsen waar het uitgevoerd wordt en de redenen waarom geboorteregistratie zo belangrijk is. 

Global Voices (GV): Wat is het BRAVO programma en hoe is het ontstaan?

Evelina Martelli (EM): Het BRAVO! programma komt voort uit ervaringen die de Communauteit van Sant'Egidio heeft opgedaan in het werk ter bescherming van kinderen en hun rechten. In veel Afrikaanse en Aziatische landen constateerden de leden van de Communauteit vaak dat de kinderen die zij hielpen zelfs geen geboortebewijs hebben, wat ernstige gevolgen voor hen heeft, zoals het feit dat ze zich niet op een school kunnen inschrijven en dat ze geen adequate medische zorg krijgen. In conflictgebieden hebben we gemerkt dat kinderen zonder geboortebewijs meer risico liepen om te worden gerecruteerd als kindsoldaat. Deze kinderen worden ook vaak gebruikt om in mijnen of op plantages te werken, omdat de werkgevers niet schuldig kunnen worden bevonden aan uitbuiting van kinderen, omdat het onmogelijk is om te bewijzen hoe oud ze zijn. 

BRAVO!, wat staat voor Birth Registration For All Versus Oblivion (geboorteregistratie voor iedereen, tegen vergetelheid), is een programma dat de Communauteit van Sant'Egidio is gestart om ervoor te zorgen dat alle kinderen geregistreerd worden. BRAVO! bevordert dat kinderen bij hun geboorte worden geregistreerd en werkt aan de oplossing van het probleem van niet geregistreerde kinderen door de registratieprocedure alsnog in werking te stellen.  Ouders en kinderen worden geïnformeerd over het belang van geboortebewijzen en er wordt uitleg gegeven over de procedure voor gratis geboorteregistratie. Er wordt ook gewerkt aan verbetering van de dienst die de registratie uitvoert door scholing te geven aan ambtenaren van de burgerlijke stand, door verbetering van hun arbeidsomstandigheden en door het oprichten van kantoortjes in de buurt. Het programma levert een bijdrage aan het opheffen van een belangrijke oorzaak van mensenhandel, slavernij en kinderarbeid. 

GV: Waarom is registratie van kinderen zo belangrijk voor hun toekomst?

EM: Geboorteregistratie is de officiële  erkenning van het bestaan van een persoon. Het is een fundamenteel mensenrecht dat is vastgelegd in artikel 7 van het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van het kind.

Niet geregistreerde kinderen kunnen geen aanspraak maken op juridische, sociale en economische bescherming door de overheid en ze hebben geen gelijke toegang tot diensten van de overheid. Ze kunnen bijvoorbeelde geen gebuik maken van de gezondheidszorg, ze kunnen niet naar school gaan of een diploma halen.  

Zonder wettelijke identiteit lopen ze meer risico om slachtoffer te worden van uitbuiting, slavernij, mensenhandel, prostitutie, dwangarbeid of recrutering als kindsoldaat. Als ze een misdaad begaan, worden ze als volwassenen behandeld en krijgen ze niet dezelfde behandeling als andere kinderen, zoals een aparte cel, gescheiden van volwassenen. 

Met een geboortebewijs kunnen ze als volwassenen deelnemen aan het democratische proces in hun land, stemmen en zich verkiesbaar stellen. Ze hebben dan de rechten die elke normale burger heeft, ze kunnen reizen, werken met een vast contract, erven, goederen bezitten, functioneren als actieve staatsburger en zo bijdragen aan de ontwikkeling van hun land. 

Geboorteregistratie is eveneens van fundamenteel belang voor het land. Het is de belangrijkste bron voor het opstellen van demografische statistieken, die de noodzakelijke gegevens leveren voor onderzoek naar de gezondheidstoestand en de menselijke ontwikkeling, met name voor een aanzienlijk deel van de door de Verenigde Naties vastgestelde millenniumdoelen.  

GV: In welke landen wordt het programma uitgevoerd en waarom?

EM: Het programma wordt uitgevoerd in alle landen waar vrijwilligers van de Communauteit van Sant'Egidio actief zijn: ongeveer 40 landen in Subsahara Afrika, in Azië en in Latijns-Amerika. De leden van de Communauteit geven uitleg over het belang van geboorteregistratie aan families waarmee ze contact hebben in het kader van hun dienstverlening (vredesscholen, het DREAM programma voor de behandeling van AIDS, kantines voor ondervoede kinderen, voedselhulp en ondersteuning van straatkinderen, hulp aan lijders aan lepra en hun familie) en helpen hen vaak met de registratieprocedure. Ze organiseren feesten in de   sloppenwijken en in de dorpen om ouders en kinderen uitleg te geven over het belang van registratie en over de procedure. Ze werken aan bewustwording door middel van campagnes op basisscholen, in ziekenhuizen en kraamklinieken. 

In sommige Afrikaanse landen is er samenwerking tussen BRAVO! en de lokale autoriteiten met als doel de bevordering van de registratie van de hele bevolking. Samen met de bevoegde autoriteiten werken ze een strategie uit met als doel de registratie van iedereen die nog geen geboortebewijs heeft en verbetering van de diensten die belast zijn met de registratie, zodat in de toekomst alle kinderen meteen na hun geboorte worden geregistreerd. 

In Burkina Faso zijn dankzij het BRAVO! programma 3,5 miljoen mensen geregistreerd (bijna een kwart van de bevolking) en BRAVO! werkt nu aan de totstandkoming van een systeem: door scholing van het personeel, door ondersteuning van lokale registratiekantoren en door bewustwordingscampagnes in het hele land.  

In Mozambique wordt BRAVO! ingezet voor de bevolkingsregistratie in de provincie Nampula, met 4,2 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van het land en wordt scholing gegeven aan het personeel in het district. Er zijn al twee nieuwe registratiecentra gebouwd in plattelandsgebieden en binnenkort zullen nog meer centra worden geopend. Op deze manier wordt het gemakkelijker om kinderen bij hun geboorte te registreren, temeer omdat het gratis is. 

Photo via BRAVO!

Foto via BRAVO!

EM: Het probleem is vooral dat het niet registreren van geboortes zo'n wijdverbreid verschijnsel is. Van de 150 miljoen kinderen die jaarlijks worden geboren, worden er 51 miljoen, meer dan eenderde, bij de geboorte niet geregistreerd. In een op de vier ontwikkelingslanden wordt minder dan 50% van de geboorten geregistreerd. 

Subsahara Afrika kent het laagste percentage geboorteregistratie ter wereld, 55% tot 67% van het totale aantal geboortes wordt niet geregistreerd. Geschat wordt dat twee van de drie kinderen bij de geboorte niet geregistreerd worden. 

Het is noodzakelijk dat regeringen investeren op dit gebied om te bereiken dat de gehele bevolking gebruik kan maken van het registratiesysteem, maar het is ook essentieel dat de burgers inzien dat registratie van belang is voor het respecteren van mensenrechten, voor participatie en burgerschapszin, zodat het individu niet alleen meer het gevoel heeft tot een familie of clan te behoren, maar ook tot een meer omvattende gemeenschap op nationaal niveau en dat individuen het gevoel krijgen dat zij burgers zijn met een gemeenschappelijke bestemming. 

GV: In welke mate heeft de crisis in sommige Europese landen invloed op het programma?

EM: De economische crisis heeft aanzienlijke effecten op de internationale hulp en het wordt steeds moeilijker om voldoende financiële middelen te krijgen. Een van de sterke kanten van het programma is dat het duurzaam is, omdat het na de eerste fase waarin het systeem wordt aangepast aan de behoeften van de bevolking wordt overgenomen door de overheid die vervolgens de kosten van het registratiesysteem voor zijn rekening neemt. 

Bovendien is de internationale gemeenschap zich de laatste jaren steeds meer bewust geworden van de noodzaak van registratie als basis van de democratie en als plannings- en meetinstrument voor medische, sociale en economische vooruitgang. Het BRAVO! programma wordt gesteund door de premier van Italië en door het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het grootste deel van het geld komt echter van particuliere donateurs in Europa, sommige Italiaanse gemeenten en Kindermissionswerk, een kinderhulporganisatie van de Katholieke Kerk in Duitsland. 

GV: Wilt u nog iets toevoegen voor onze lezers?

EM: Dankzij het BRAVO! programma hebben we de laatste jaren gezien dat veel kinderen naar school konden gaan en dat gezinnen nieuwe mogelijkheden ontdekten. Moeders die dankzij hun geboortebewijs een vergunning kregen om een bedrijf op te zetten, vaders die hun rijbewijs haalden. Het is geweldig om te zien dat het werk z'n eerste vruchten afwerpt en om te weten dat wij hebben bijgedragen aan de bescherming van het leven van zoveel kinderen, van wie wij de meeste nooit persoonlijk zullen kennen. Het is een bescherming waarvan zij hun hele leven profijt zullen hebben. 

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.