Tunesië: “Nee tegen IMF-lening”

Terwijl Tunesië bezig is om een lening van 1,78 miljard dollar te krijgen van het IMF [en] om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen, heeft de regering overal in het land woede gewekt door belastingen te verhogen en subsidies te verlagen [en] op een moment dat de economie zich probeert te herstellen van de gevolgen van de Arabische Lente.

Sinds de revolutie van twee jaar geleden waarbij het bewind van Zine El Abidine Ben Ali omver werd geworpen, is het land afhankelijk van buitenlandse hulp bij het financieren van de begroting. Naast het IMF-geld heeft het land onlangs twee leningen van 500 miljoen dollar gekregen van de Wereldbank [en], alsmede subsidies en leningen van Qatar [en], de Afrikaanse Ontwikkelingsbank [en], de Amerikaanse regering [en], de EU, Turkije en het Agence Française de Developpement.

De Tunesische economie is vastgelopen door de gevolgen van de opstand van 2010. De werkloosheid wordt geschat op 17 procent, maar in de arme regio's in het binnenland varieert het cijfer van 30 tot 40 procent. De toeristische sector, goed voor een zesde deel van de werkgelegenheid, is zwaar getroffen door de onrust die volgde op de moord op oppositieleider Chokri Belaïd [en].

Intussen heeft de inflatie onlangs de 6 procent bereikt, het hoogste cijfer in zeven jaar tijd.

Op 14 maart citeerde Inner City Press [en] William Murray, de adjunct-woordvoerder van het IMF, die zei [en]:

Negotiations for a precautionary Stand-By Arrangement are ongoing at a technical level with the Tunisian authorities. As you noted, a new government has been formed and staff is now inquiring about its intentions and mandate. In any case, the IMF continues to stand ready to help Tunisia in any way deemed necessary during this difficult political transition process.

Met de Tunesische overheid wordt op technisch niveau onderhandeld over een stand-by-overeenkomst uit voorzorg. Zoals u hebt gezien, is er een nieuwe regering gevormd. Onze medewerkers informeren zich nu over de intenties en het mandaat van die regering. In elk geval blijft het IMF bereid om Tunesië te helpen op elke manier die nodig wordt geacht tijdens dit moeilijke politieke overgangsproces.

Een aantal Tunesische netizens is bang dat de IMF-lening zal leiden tot pijnlijke hervormingen, waardoor de economie van het land zal verslechteren. Mariem Ben Abid, oprichter van het Arab Governance Institute, is een van hen. Haar argumenten [en]:

In order to secure the loan payment, the IMF suggests their classical set of “structural reforms,” which certain experts call “painful reforms” due to their negative impact on the economy and the standard of living in Tunisia(…)There is a need for a gradual reduction of subsidies that constitute five percent of the gross domestic product (GDP). This will result in an increase of fuel prices and consequently, transportation costs. This will ultimately lead to a general increase of market prices… Because of a potential increase in the taxes on the value added tax (VAT), this could result in an increase in the market prices and eventually undermine Tunisians’ standard of living, since salaries will not see the same increase, especially given that the inflation rate is already about nine percent.

Om de terugbetaling van de lening veilig te stellen, stelt het IMF zijn klassieke set van “structurele hervormingen” voor, die door sommige experts “pijnlijke hervormingen” worden genoemd vanwege hun negatieve gevolgen voor de economie en de levensstandaard in Tunesië (…) Subsidies, die vijf procent van het Bruto Nationaal Product (BNP) uitmaken, moeten geleidelijk worden verlaagd. Dit zal hogere brandstofprijzen en daardoor hogere transportkosten tot gevolg hebben. Dat zal uiteindelijk leiden tot een algemene verhoging van marktprijzen… Een mogelijke verhoging van de btw kan ook leiden tot een verhoging van de marktprijzen waardoor uiteindelijk de levensstandaard van Tunesiërs wordt ondermijnd, omdat de salarissen niet in dezelfde mate zullen worden verhoogd, vooral ook omdat de inflatie nu al ongeveer negen procent is.

Ben Abid gelooft dat er andere maatregelen zijn die de Tunesische regering kan nemen om te voorkomen dat er geleend moet worden van het IMF:

Control of tax evasion and tax audit for businessmen who have a reputation of corruption associated with the Ben Ali clan.

More transparency in expenditure and state revenue, including national and international calls for bids and energy revenues.

Substantive reform to limit corruption, which has increased according to several national and international studies, as well as the implementation of good governance measures.

Initiate an audit to find the money borrowed during the Ben Ali era. This will help trace back the destination of misappropriated funds and maybe recover a part of them.

Creation of new trade agreements with Africa and the Maghreb to reduce dependence on Europe (eighty percent of our foreign trade exchange) and to soften the impact of the European Union crisis on our economy, while accelerating the reform of the customs which has become, according to the testimony of several exporters, a serious economic constraint since the revolution.

Strengthening security in order to rebuild the tourism sector.

Controle op belastingontduiking en belastingcontrole voor ondernemers die een reputatie van corruptie hebben in verband met de clan van Ben Ali.

Meer transparantie in uitgaven en inkomsten van de staat, waaronder nationale en internationale aanbestedingen en energie-inkomsten.

Wezenlijke hervormingen om de corruptie te beperken, die volgens verschillende nationale en internationale onderzoeken is gestegen, en de implementatie van maatregelen voor goed bestuur.

Het starten van een controle om het geld te vinden dat tijdens het tijdperk Ben Ali is geleend. Hierdoor kan de bestemming van onwettig verkregen middelen worden getraceerd en kan een deel daarvan mogelijk worden teruggehaald.

Het opstellen van nieuwe handelsovereenkomsten met Afrika en de Maghreb om de afhankelijkheid van Europa te verminderen (tachtig procent van onze buitenlandse handel) en om de gevolgen van de crisis in de Europese Unie op onze economie te verzachten, en tegelijkertijd de hervorming versnellen van de douane, die, volgens verschillende exporteurs, sinds de revolutie een serieuze economische beperking vormt.

De veiligheid vergroten zodat de toeristische sector opnieuw kan worden opgebouwd.

Om de bewustwording over deze “pijnlijke hervormingen” te vergroten, heeft het bekroonde blog Nawaat de volgende video gemaakt:

De video bevat het volgende bericht [fr]:

La Tunisie va emprunter 1.78 milliard de dollars au FMI
Le FMI exige une réforme douloureuse pour assurer le remboursement de son crédit
Nous passerons 40 ans de notre vie à travailler pour payer l’ensemble de ces dettes
Non à l’hypothèque de deux générations
Non à la suppression des subventions (pain, farine, médicaments, livres, transport …)
Non aux privatisations sauvages.
Non a l’endettement auprès du FMI
Non à l’augmentation des prix, de la TVA sur les produits et services
Oui à l’audit quant à l’argent emprunté sous Ben Ali.
Oui à l’étude et a l’audit par l’ANC des l’emprunts passés et à venir.
L’enseignement et la santé doivent rester accessibles à tous
Défendons, ensemble, la Tunisie, ses richesses et son avenir !

Tunesië gaat 1,78 miljard dollar lenen van het IMF.
Het IMF eist een set pijnlijke hervormingen om de terugbetaling van die lening te garanderen.
Ze zullen 40 jaar van ons leven moeten werken om deze schulden terug te betalen.
Nee tegen de hypotheek op twee generaties.
Nee tegen het opheffen van subsidies (brood, meel, medicijnen, boeken, vervoer…)
Nee tegen wilde privatiseringen.
Nee tegen leningen van het IMF.
Ja tegen een controle op het geld dat is geleend onder het bewind van Ben Ali.
Ja tegen het herzien en onderzoeken van leningen uit het verleden en de toekomst door het ANC [Nationale Grondwetgevende Vergadering].
Onderwijs en gezondheidszorg moeten voor iedereen toegankelijk blijven.
Samen moeten we Tunesië, zijn rijkdom en zijn toekomst verdedigen!

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.