Biru Terong Initiatief: het gebruik van video voor sociale verandering in Indonesië

Screenshot van de Biru Terong website

Dit is een artikel van Egbert Wits van het Video4Change Netwerk, een vereniging van organisaties die het gebruik van video katalyseren ter bevordering van mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en ecologische verandering. Dit verhaal is een bewerking en herpublicatie door Global Voices als deel van een content-sharing akkoord met EngageMedia.

Op een late regenachtige namiddag in 2020 in Yogyakarta, Indonesië, sprak ik met Vivian Idris, oprichtster van het Biru Terong Initiatief dat recent toetrad tot het Video4Change Netwerk.

Op afstand, en met een paar lekkere gebakken bananen en een pot hete gemberthee op tafel, legde Idris uit wat Biru Terong is. Maar nog voor ik mijn eerste vraag kon stellen, begon ze te vertellen hoe spannend ze het vond om toe te treden tot het Video4Change Netwerk.

 

Ever since joining the Impact Toolkit Co-Creation Lab in Jakarta back in 2019, I felt our work at Biru Terong was strongly connected to Video for Change. From my discovery then—that there’s a network of like-minded organisations, all using the power of video to address social issues and create change—to Biru Terong now actually being part of that network and me meeting with all those other amazing people, this has been really exciting and stimulating.

Since mijn deelname aan het Impact Toolkit Co-Creation Lab in Jakarta in 2019 voelde ik hoe ons werk bij Biru Terong sterk verbonden was met Video4Change. De weg van mijn ontdekking toen – dat er een netwerk van gelijkgestemde organisaties is die de kracht van video gebruiken om sociale vraagstukken aan te pakken en verandering teweeg te brengen – naar het toetreden van Biru Terong tot dat netwerk, en mijn ontmoetingen met al die geweldige mensen, was werkelijk spannend en inspirerend.

Egbert Wits (EW): Welke videos heeft Biru Terong gemaakt die de belangenbehartigers van Video for Change zouden moeten zien?

Vivian Idris (VI): Lately, our team has been working together with PEKKA, an organisation working with women-headed households to empower families across Indonesia. We have been using video to document how women are struggling for their livelihoods while coming up with creative ways to economically support their families. The screening of our footage allowed us to show women in one region of Indonesia how women in other regions were doing and discuss what can be learned from the practices of other women.

Vivian Idris (VI): Recent heeft ons team samengewerkt met PEKKA, een organisatie die werkt met gezinnen met een vrouw aan het hoofd, om families in heel Indonesië sterker te maken. We hebben video gebruikt om vast te leggen hoe vrouwen strijden voor hun bestaan en creatieve wegen vinden om hun families economisch te ondersteunen. Het screenen van ons beeldmateriaal liet ons toe vrouwen te tonen in een bepaalde regio van Indonesië, ze te vergelijken met vrouwen in andere regio's en te bespreken wat geleerd kan worden van de praktijken van andere vrouwen.

EW: Hoe pas je Video4Change toe in je werk?

VI: We use video to capture the social-economic reality of marginalised groups of society and use that footage to stimulate dialogue and learning. By involving women in the production process, they become more critically conscious of their situation and more outgoing and daring to step up and demand better treatment or more equal rights.

Another element of Biru Terong’s work is the documentation of indigenous and traditional knowledge, as much is lost with the passing of elders. Documenting this knowledge is not just for archiving; in fact, it’s highly relevant to our current way of living. We are witnessing a global resurgence of awareness that the practice of indigenous knowledge is proven to be sustainable for life on earth, benefits our health and happiness, and can teach us many lessons in more equitable economic, social, and cultural practices … and that’s not even addressing the spiritual aspects.

VI: We gebruiken video om de socio-economische realiteit van gemarginaliseerde groepen van de maatschappij in beeld te brengen en dat materiaal toe te passen om dialoog en educatie te bevorderen. Door vrouwen in het productieproces te betrekken, worden ze zich meer kritisch bewust van hun situatie, en ze durven zich meer uiten en opstaan voor een betere behandeling of gelijke rechten.

Een ander element van het werk van Biru Terong is de documentatie van indigene en tradionele kennis, waarvan veel verloren gaat als ouderen sterven. Deze kennis vastleggen is niet alleen belangrijk voor het archiveren ; eigenlijk is het heel relevant voor onze huidige manier van leven. We zien een globale herleving van het bewustzijn dat het uitoefenen van indigene praktijken bewezen duurzaamheid voor het leven op aarde betekent, het bevordert onze gezondheid en welzijn, en het kan ons lessen leren in meer evenwichtige economische, sociale en culturele praktijken … en dan heb ik het niet eens over de spirituele aspecten.

EW: Welke verhalen verdienen volgens jou meer aandacht?

VI: Stories of women in disadvantaged positions fighting to sustain themselves and their families while challenging poisonous elements of male-dominated culture that still exist in many places around the world.

VI: verhalen van vrouwen in benadeelde posities die vechten voor hun eigen onderhoud en dat van hun familie, terwijl ze het hoofd moeten bieden aan de toxische elementen van de door mannen gedomineerde cultuur die op vele plaatsen in de wereld nog bestaat.

EW: Wat is het belangrijkste wat je wil delen met het Netwerk en de Video4Change-mensen?

VI: When making a video, try to let your own ambitions be for a while. Instead, focus and find inspiration from what you encounter in the field, everywhere there’s amazing work done by people, invisible from the eyes of the rest of the world. These are the stories, most often from women, but sometimes also of men, that need capturing as their potential to inspire is boundless.

VI: Als je een video maakt, probeer even je eigen ambities te vergeten. Focus in de plaats daarvan, en vindt inspiratie, in wat je tegenkomt. Overal wordt er geweldig werk verricht, verborgen voor de rest van de wereld. Dit zijn de verhalen, meestal van vrouwen, maar soms ook van mannen, die vastgelegd moeten worden, omdat hun potentieel om te inspireren grenzeloos is.

Vivian Idris van het Biru-Terong-Initiatief, Indonesia. Foto gebruikt met toestemming.

EW: Wat is de volgende stap voor het Biru-Terong-Initiatief?

VI: We look forward to potential collaborations with other Video4Change Network Members, but I realise patience is needed for this pandemic to end. Meanwhile, we continue our work with PEKKA. Personally, I’m mentoring a young community of film-makers in Kendal, Central Java, in order to strengthen their video-making skills.

VI: We kijken uit naar mogelijke samenwerking met andere medewerkers van het Video4Change-Netwerk, maar ik ben er me van bewust dat we geduld moeten hebben tot de pandemie overwonnen is. Ondertussen werken we verder met PEKKA. Ik persoonlijk begeleid een jonge groep van filmmakers in Kendal, in Centraal-Java, om hun vaardigheid in het video maken te verbeteren.

EW: En, in geval iemand het zich afvraagt, betekent Biru Terong niet Blauwe Aubergine?

VI: Haha, yes, literally speaking it does. But the name actually depicts a specific colour often used in indigenous weaving traditions I documented in Central and South Sulawesi. It’s a beautiful light purple, an inspiring colour worn by powerful women.

VI: Hi, hi, ja, letterlijk wel. Maar de naam wordt eigenlijk gebruikt voor een specifieke kleur, dikwijls gebruikt bij indigene weeftradities die ik in Centraal- en Zuid-Sulawesi gedocumenteerd heb. Het is een prachtig licht paars, een inspirerende kleur die gedragen wordt door machtige vrouwen.

*Egbert Wits is de Learning Manager van de EngageMedia’s Video4Change programma's.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.