Big Brother Mouse en een olifant: vernieuwende manieren om boeken te bezorgen in Laos

The story of the elephant Boom-Boom is told in the book  'The Little Elephant That Could'. Boom-Boom helps in distributing books in remote locations in Laos

In het boek “De kleine olifant die het kon” wordt het verhaal verteld van de olifant Boom-Boom. Boom-Boom helpt boeken afleveren in afgelegen locaties in Laos.

(Alle links verwijzen naar Engelstalige pagina's)

Een groep Laotianen gebruikt verscheidene vernieuwende manieren om over heel het land boeken te bezorgen en het lezen te bevorderen. Laos is een ontwikkelingsland in Zuidoost-Azië met vooral een plattelandsbevolking.

Als uitgeverij heeft Big Brother Mouse sedert 2006 meer dan 300 kinderboeken uitgegeven, maar ze organiseren ook boekevenementen op het platteland, workshops voor leerkrachten en leesbevorderingssessies om de leesgewoonte van de Laotiaanse jeugd te verbeteren. De uitgeverij ontvangt ook giften in de vorm van boeken en verdeelt deze in scholen om dorpsbibliotheken op te richten. Om een afgelegen locatie te bereiken rijden de vrijwilligers soms op een olifant met de naam Boom-Boom om de boeken tot bij de plattelandskinderen te brengen.

De groep werd opgericht om boeken te verstrekken “die het lezen leuk maken!” De naam Big Brother is een vertaling van “Ai Nu Noi”, wat in de Laotiaanse cultuur liefde en eenheid in een familie betekent. Dit is ook het grondbeginsel van Big Brother Mouse die zichzelf identificeert als uitgever, boekverdeler en vrijwilligersorganisatie:

We're not just a publisher. We give hands-on experience to young people as they learn new skills. We're also developing effective new ways to distribute books in a country where currently, there's no good system for that.

We zijn niet enkel een uitgeverij. We laten jonge mensen ervaring opdoen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. We ontwikkelen ook doeltreffende nieuwe manieren om boeken te verspreiden in een land waar er momenteel geen goed systeem voor is.

Een van de populaire activiteiten die door de jonge vrijwilligers van Big Brother Mouse georganiseerd worden, is het boekevenement op het platteland waar kinderen door middel van spelletjes kunnen leren en lezen:

When we have a rural book party, or hold an art contest at a school, young Lao men and women lead the activities and make the presentations. Children discover that books can be fun. They also envision new possibilities for their own lives.

At book parties we read aloud, play games, sing songs about books, and give every child a book of their own, usually the first one they ever owned.

Wanneer we een boekevenement op het platteland of een tekenwedstrijd op een school organiseren, leiden jonge Laotiaanse mannen en vrouwen de activiteiten en maken ze de presentaties. Kinderen ontdekken dat boeken leuk kunnen zijn. Ze zien ook nieuwe mogelijkheden voor hun eigen leven.

Op de boekevenementen lezen we luidop voor, spelen spelletjes, zingen liedjes over boeken en geven elk kind een eigen boek, gewoonlijk het eerste in hun leven.

Leraar Jansaeng van het dorp Nahai in de provincie Xayabuli bevestigt de doeltreffendheid van boekevenementen om de kinderen tot lezen aan te zetten:

Since the book party, many children like to read during their break. Attendance got better because students had books to read. Every day about 85% of students in the school read books. Also, now many more students are writing their own stories.

Sedert het boekevenement zijn er veel kinderen die het leuk vinden om tijdens de pauze te lezen. Er komen meer leerlingen naar school omdat ze boeken hebben om te lezen. Ongeveer 85% van de leerlingen op school leest elke dag. Ook schrijven er meer leerlingen zelf verhalen.

Een belangrijk lid van het team van Big Brother Mouse is een olifant met de naam Boom-Boom, wat ‘boeken’ betekent in het Laotiaans:

Boom-Boom became a part-time member of our staff, helping us get books into remote villages of Xayabuli Province. Kids have always been excited when Big Brother Mouse arrived in their village. They're even more excited when we arrive with an elephant. And our staff is thrilled that not only do they not have to carry all those books up mountains and over streams, but after they've dispersed some of the books that Boom-Boom carried early on each trip, they can sometimes get a free ride.

Boom-Boom werd een part-time personeelslid dat ons helpt om de boeken naar verafgelegen dorpen in de provincie Xayabuli te brengen. De kinderen waren altijd al enthousiast wanneer Big Brother Mouse in hun dorp kwam en nog meer wanneer we met een olifant komen. Onze personeelsleden zijn niet enkel opgetogen omdat ze al die boeken niet zelf over bergen en rivieren moeten dragen, maar nadat ze de boeken die Boom-Boom droeg, verdeeld hebben, kunnen ze soms een gratis ritje krijgen.

Hieronder staan enkele foto's van de activiteiten georganiseerd door Big Brother Mouse in Laos:

Sompori Village, Attapeu Province, Laos

Het dorp Saodieo, provincie Xayaboury, Laos

Sompori Village, Attapeu Province, Laos

Het dorp Sompori, Provincie Attapeu, Laos

Dorn Village, Xayaboury Province, Laos

Het dorp Dorn, provincie Xayaboury, Laos

Norngchorng Village, Luang Prabang Province, Laos

Het dorp Norngchorng, provincie Luang Prabang, Laos

Somsanouk Village, Attapeu Province, Laos

Het dorp Somsanouk, provincie Attapeu, Laos

 

Taothan Village, Vientiane Province, Laos

Het dorp Taothan, provincie Vientiane, Laos

Sorngneua Village, Luang Prabang Province, Laos

Het dorp Sorngneua, provincie Luang Prabang, Laos

Om zijn activiteiten uit te breiden is Big Brother Mouse van plan om een ‘ontdekkingswereld en leercentrum’ te bouwen op een stuk grond van drie hectare in de provinciehoofdstad Luang Prabang.

Alle foto's komen van de website van Big Brother Mouse

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.